REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRO-BE

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

 

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z serwisu internetowego, działającego pod adresem https://pro-be.com/, w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu

1.2 Zdjęcia i opisy Towarów oferowanych w Sklepie oraz nazwy handlowe i znaki towarowe stanowią własność Sprzedawcy.

1.3. Towary dostępne w Serwisie są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie zamieszczonym przy danym Towarze wyraźnie zastrzeżono inaczej.

1.4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca – Anna Probe-Kreft, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “PRO-BE Anna Probe-Kreft”, os. 800-lecia Starogardu 11D/1, 83-200 Starogard Gdański, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON: 369860254, NIP: 5922210524
 2. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.);
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego PRO-BE;
 6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.pro-be.com
 7. Towar/Towary – produkty prezentowane w Sklepie;
 8. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 12. Newsletter – usługa elektroniczna  polegająca na przesyłaniu przez Sprzedawcę Użytkownikowi informacji handlowej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Newsletter dotyczy w szczególności informacji o akcjach marketingowych i promocjach, a także konkursach i innych wydarzeniach dotyczących Serwisu i jego oferty

 

III. Warunki techniczne świadczenia usług

3.1. Do prawidłowego korzystania z usług Sklepu Użytkownik powinien korzystać z systemu teleinformatycznego posiadającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej, akceptującym pliki cookies oraz konta poczty e-mail.

3.2 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. Przeglądarka internetowa ze wsparciem apletów Java. Rekomendowane przeglądarki to wersje podanej poniżej lub nowsze: Internet Explorer w wersji 9, Chrome w wersji 47 lub Firefox 38.
 2. minimalna rozdzielczość ekranu 640 x 480 pikseli.

3.3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

3.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.pro-be.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

IV. Warunki rejestracji w Sklepie i składania zamówień

3.1. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest po zarejestrowaniu się w Sklepie lub poprzez złożenie Zamówienia bez rejestracji (jako gość) i podanie danych niezbędnych do zrealizowania umowy.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych niezbędnych do zrealizowania umowy.

3.4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. c) dopuścił się innych zachowań, które mogą zostać uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, naruszające ogólne zasady korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

3.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

3.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.pro-be.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.pro-be.com, dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. przedmiotu zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. wybranej metody płatności,
 4. wybranego sposobu dostawy,
 5. czasu dostawy,

4.5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „ Pro-be – Twoje potwierdzenie zamówienia z datą złożenia zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem złożenia Zamówienia.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wliczony podatek VAT (ceny brutto)

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za Zamówienie:

 1. a) przelewem, na numer konta bankowego umieszczony w potwierdzeniu zakupu, które jest wysyłane na adres e-mail podawany w trakcie składania zamówienia,
 2. b) za pobraniem (płatność przy odbiorze paczki),
 3. c) z wykorzystaniem tzw. szybkich płatności internetowych z wykorzystaniem usług agenta rozliczeniowego. Operatorem szybkich płatności internetowych i kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

VII. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Wybór sposobu dostawy Towarów należy do Klienta.

5.3 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub przesyłką z wykorzystaniem tzw. paczkomatów. Z listą przewoźników oraz kosztami dostawy można zapoznać się na stronie www.pro-be.com w zakładce „Koszty dostawy”. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.4. Termin dostawy opisany jest w zakładce produktu (przy wyborze rozmiaru) i wynosi od 2 do 30 dni roboczych (zazwyczaj od 2 do 10 dni), w zależności od ilości zamówień realizowanych w Sklepie, licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia.

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2 Klient może odstąpić od umowy z wykorzystaniem poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Ja, (imię i nazwisko) oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (nazwa produktu ) w rozmiarze (podać rozmiar), zawartej dnia ……………

Proszę o zwrot ceny towaru na konto …………. w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, iż zakupiony towar w stanie nienaruszonym zostanie zwrócony na warunkach określonych w umowie w ciągu 14 dni.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwracana jest cena towaru oraz koszt najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy oferowanego przez Sprzedawcę. Klient ma obowiązek odesłania rzeczy Sprzedawcy na własny koszt. Koszty zwracane są niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy.

7.4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy złożeniu Zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Sprzedawca dokonuje zwrotu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia.

7.5 Towary powinny zostać odesłane na adres: Anna Probe-Kreft os. 800-Lecia 11D/1 83-200 Starogard Gdański, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym została złożona informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy. Za datę odesłania uznaje się datę nadania przesyłki.

7.6 W przypadku, gdy Towar stanowi rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Klienta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (zamówienie indywidulane), prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Podstawę prawną wyłączenia odstąpienia stanowi art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

IX. Rękojmia, odpowiedzialność za szkodę oraz postępowanie reklamacyjne, prawo Klienta do dokonania dopasowania Towaru, zwrot i wymiana Towaru

8.1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkt wolny od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca nie udziela dodatkowej gwarancji na sprzedane rzeczy.

8.2 Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady, wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

8.3 Sprzedawca wyłącza rękojmię za wady Towarów w przypadku ich sprzedaży Klientowi będącemu przedsiębiorcą.

8.4 Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez Sprzedawcę względem Kupującego niebędącego konsumentem obejmuje rzeczywisty rozmiar szkody. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność za szkodę w postaci utraconych korzyści. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania ograniczona jest do kwoty ceny wraz z kosztami dostawy, jakie poniósł Klient niebędący konsumentem.

8.5. Reklamacje należy kierować na adres biuro@pro-be.com. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.6. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia indywidualnego, ma on prawo do jednorazowego, nieodpłatnego żądania od Sprzedawcy dopasowania Towaru do użytkowania go przez Klienta (np. skrócenie długości rękawów, zwężenie szerokości Towaru). Dopasowanie nie może zmieniać substancji i wyglądu Towaru, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę. W przypadku żądania dopasowania Towaru, wszelkie koszty przesłania i odesłania Towaru ponosi Klient.

8.7 Klient ma możliwość zwrotu lub wymiany Towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru – pod warunkiem, że zakupiony produkt nie posiada śladów użytkowania.  W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez e-mail biuro@pro-be.com oraz odesłać paczkę na adres: Anna Probe-Kreft, Os. 800-Lecia 11D/1, 83-200 Starogard Gdański. Sprzedawca po otrzymaniu zwracanego Towaru wyśle Klientowi pieniądze niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania. Klient może wymienić towar na produkt w tej samej cenie, Sprzedawca dokonuje wymiany w terminie od 2 do 10 dni roboczych.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres biuro@pro-be.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

XI. Ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych

10.1. Sprzedawca w pełni respektuje prawo do prywatności oraz ochrony Danych Osobowych Użytkowników.

10.2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Od dnia 25 maja 2018 r. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

10.3. Sprzedawca zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień lub przedstawiania informacji handlowych. Przedstawianie informacji handlowych (w szczególności w formie newslettera) następuje poprzez wyrażanie zgody przez Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania.

10.4  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

10.5 Korzystanie z serwisu wymaga użycia Cookies, instalowanych na urządzeniu końcowym Użytkownika korzystającego ze Sklepu.

10.6 Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych oraz uprawnień Klientów zawarte są w polityce prywatności Sklepu.

 

XII. Informacja Handlowa (newsletter)

11.1 Użytkownik może dokonać zapisu na Newsletter przez podanie adresu e-mail w oknie zapisu znajdującym się na stronie.

11.2. Po podaniu adresu oraz wciśnięciu przycisku “Zapisz Się!” zostanie wysłany adres e-mail z hiperłączem (linkiem aktywacyjnym), którym można potwierdzić zapis. Zapis na newsletter następuje w momencie jego potwierdzenia przez Użytkownika. Potwierdzenie zapisu na newsletter jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o czym Użytkownik jest każdorazowo uprzedzany w linku aktywacyjnym.

11.3 Użytkownik ma prawo zrezygnować w każdym czasie z subskrypcji Newslettera. Usługę można anulować korzystając z linku zamieszczonego każdorazowo w wiadomościach e-mail Newslettera lub na stronie Sklepu.

 

XIII. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności Sprzedawcy.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.